Algemene voorwaarden

 1. De leerling toont respect voor zowel de instructeur als voor de medeleerlingen. Hij/zij streeft naar een goede sfeer en samenwerking in de les.
 2. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij op tijd voor de les aanwezig is. Indien men niet of later komt wordt dit vooraf bij de instructeur gemeld.
 3. Bij het betreden van de zaal dient men te groeten. De instructeur(s)  en de leerlingen dienen zich te houden aan de in de dojang (zaal waar Taekwon-Do les wordt gegeven) geldende beleefdheidsvormen. De leerling die tijdens de les de dojang wil verlaten of de training wil onderbreken meldt dit bij de instructeur.
 4. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij aan alle Taekwon-Do-activiteiten deelneemt in een schone ITF-dobok. Om letsel te voorkomen dienen de nagels kort te zijn en worden er geen sieraden gedragen. Ook dient men met schone handen en voeten in de les te verschijnen.
 5. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij met inzet en aandacht aan alle delen van de les meedoet en de les op generleiwijze verstoort. Als de leerling problemen heeft waar tijdens de les rekening mee moet worden gehouden, dan wordt dit vooraf aan de instructeur gemeld.
 6. Een leerling mag niet lesgeven zonder permissie van de instructeur.
 7. De dojang mag niet met straatschoeisel worden betreden.
 8. In de dojang mag niet worden gerookt of gegeten.
 9. Taekwon-Do mag niet worden misbruikt en de beoefening ervan hoort thuis in de dojang. Alleen in situaties van wettelijk toegestane zelfverdediging mag Taekwon-Do ook buiten de school worden gebruikt. Misbruik wordt met schorsing of royering bestraft.
 10. Taekwon-Do School Amsterdam is aangesloten bij de “International Taekwon-Do Federation” , afgekort ITF. De leerlingen moeten lid zijn van I.T.F. Nederland.
 11. De schoolcontributie dient maandelijks te worden voldaan, anders kan de toegang tot de les worden ontzegd.
 12. Het lidmaatschap van Taekwon-Do School Amsterdam wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Bij opzegging door één van de partijen geldt er een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk te worden gedaan via info@taekwondoschoolamsterdam.nl. Voor tijdelijke stopzetting geldt hetzelfde. Wanneer hier niet aan wordt voldaan blijft men tot betaling van contributie verplicht.
 13. Een leerling dient zich aan de algemene voorwaarden te houden, TSA behoudt zich het recht voor de voorwaarden aan te passen indien nodig. Bij wangedrag (bv. diefstal, vernieling, fysieke en/of verbale agressie, (sexuele) intimidatie) van een leerling en/of ouders kan de toegang tot de les worden ontzegd en kan het lidmaatschap door het bestuur per direct worden opgezegd.
 14. Uiterlijk twee maanden na het aangaan van het lidmaatschap bij Taekwon-Do School Amsterdam dient een goedgekeurd ITF Taekwon-Do pak (dobok) via onze school (ivm de juiste logo’s) te worden aangeschaft. Tevens dient beschermmateriaal te worden aangeschaft (bestaande uit helm, voet- en handbeschermers, bitje en voor jongens/heren ook een tok), anders kan er niet aan het lesonderdeel sparring worden deelgenomen.
 15. Het lidmaatschap van I.T.F. Nederland wordt voor een jaar aangegaan en kan niet tussentijds worden opgezegd (voor meer informatie zie onder inschrijfformulieren).
 16. Er kan pas na toestemming van de instructeur aan een examen worden meegedaan. Andere voorwaarden zijn: up to date zijn met het betalen van de contributie alsmede het lidmaatschap van I.T.F. Nederland.
 17. Er kan alleen aan de wedstrijdtraining en aan wedstrijden worden meegedaan na toestemming en in overleg met een van de instructeurs. De leerling die meedoet aan een wedstrijd dient op tijd aanwezig te zijn voor de meting en weging procedure: zo niet, dan kan er niet meer aan de wedstrijd worden deelgenomen, het voldane wedstrijdgeld kan dan niet meer worden gerestitueerd.
 18. Taekwon-Do School Amsterdam staat tevens als goedgekeurde sportschool geregistreerd bij het Jeugdsportfonds. Ouders met een stadspas kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds. Deze aanvraag dient zelf door de ouders opgestart te worden via een ouder/kind coördinator (vaak via de basisschool). Pas als Taekwon-Do School Amsterdam positief bericht heeft gekregen over een aanvraag van het Jeugdsportfonds kan er aan de lessen worden deelgenomen. Voor meer informatie zie ook: www.jeugdsportfonds.nl