Algemene Voorwaarden en Huisregels

Algemene Voorwaarden

 1. De contributie dient maandelijks (september tot en met juni) tijdig – binnen de gestelde
  factuurtermijn van 14 dagen – te worden voldaan. Bij achterstand kan de toegang tot de
  les worden geweigerd en het lidmaatschap door Taekwon-Do School Amsterdam worden
  opgezegd.
 2. Het lidmaatschap van Taekwon-Do School Amsterdam wordt aangegaan voor
  onbepaalde tijd. Bij opzegging door één van de partijen geldt een opzegtermijn van één
  maand. Opzegging alleen schriftelijk via: info@taekwondoschoolamsterdam.nl Voor
  tijdelijke stopzetting – alleen mogelijk bij langdurige blessures of overmacht – geldt
  hetzelfde. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, blijft men tot betaling van de contributie
  verplicht.
 3. Inschrijfgeld: bij het aangaan van het lidmaatschap bij Taekwon-Do School Amsterdam
  wordt éénmalig inschrijfgeld in rekening gebracht.
 4. Het lidmaatschap bij Taekwon-Do School Amsterdam kan pas worden aangegaan na het
  volgen van een proefles. Deze kan worden geboekt via het online boekingssysteem of
  telefonisch of via e-mail worden aangevraagd. Nota bene: het volgen van een proefles
  garandeert niet meteen het lidmaatschap omdat er voor vrijwel alle groepen een wachtlijst
  wordt gehanteerd.
 5. Een leerling dient zich aan de algemene voorwaarden en huisregels te houden. Taekwon-
  Do School Amsterdam behoudt zich het recht voor deze aan te passen indien nodig.
 6. Bij wangedrag, bijvoorbeeld diefstal, vernieling, fysieke en/of verbale agressie, (seksuele)
  intimidatie door een leerling en/of ouders, kan de toegang tot de les met onmiddellijke
  ingang worden ontzegd. Vervolgens wordt het lidmaatschap door het bestuur per direct
  opgezegd.
 7. Via Taekwon-Do School Amsterdam aangekochte materialen kunnen alleen geruild
  worden als deze in nieuwstaat en in de originele verpakking binnen veertien dagen na
  aankoop bij ons worden ingeleverd. Vanwege hygiënische redenen kunnen toks
  (kruisbeschermers) en gebitsbeschermers niet geruild worden.
 8. Voor deelname aan door Taekwon-Do School Amsterdam georganiseerde evenementen
  gelden per evenement specifieke voorwaarden.

Huisregels

 1. De leerling toont respect voor zowel de instructeur als voor de medeleerlingen en streeft
  naar een goede sfeer en samenwerking in de les.
 2. Alleen tijdens de ITF Kids lessen (groep 4 t/m 6 jaar) en bij proeflessen in de twee
  jeugdgroepen mogen de ouders/verzorgers van de op dat moment sportende kinderen
  aanwezig zijn. Van de aanwezigen verwachten we dat ze het goede voorbeeld geven en
  zich weerhouden van gedrag dat de les kan verstoren, zoals bijvoorbeeld hard praten,
  telefoneren, inmengen in de les et cetera.
 3. Van de leerling wordt verwacht dat deze op tijd voor de les aanwezig is. Indien men niet
  of later komt wordt dit vooraf via WhatsApp gemeld.
 4. Bij het betreden van de zaal dient men te groeten. De instructeur(s) en de leerlingen
  dienen zich te houden aan de in de dojang (de zaal waarin Taekwon-Do les wordt
  gegeven) geldende beleefdheidsnormen. De leerling die tijdens de les de dojang wil
  verlaten of de training wil onderbreken, meldt dit bij de instructeur.
 5. Van de leerling wordt verwacht dat deze aan alle Taekwon-Do-activiteiten deelneemt in
  een schone ITF-dobok. Om letsel te voorkomen dienen de nagels kort te zijn en mogen er
  geen sieraden worden gedragen. Ook dient men met schone handen en voeten in de les
  te verschijnen.
 6. Van de leerling wordt verwacht dat deze met inzet en aandacht aan alle onderdelen van
  de les meedoet en de les niet verstoort. Als de leerling problemen heeft waar tijdens de
  les rekening mee moet worden gehouden, dan wordt dit vooraf aan de instructeur
  gemeld.
 7. Een leerling mag niet lesgeven zonder toestemming van de instructeur.
 8. De dojang mag niet met straatschoenen worden betreden.
 9. In de dojang mag niet worden gerookt of gegeten.
 10. Taekwon-Do mag niet worden misbruikt en de beoefening ervan hoort thuis in de dojang.
  Alleen in situaties van noodweer mag Taekwon-Do ook buiten de school worden gebruikt.
  Misbruik wordt met schorsing of royering bestraft.
 11. Taekwon-Do School Amsterdam is aangesloten bij de International Taekwon-Do
  Federation, afgekort ITF. Vanaf het moment dat er examens worden gedaan, dienen
  onze leden lid te worden van ITF Nederland.
 12. Bij het aangaan van het lidmaatschap bij Taekwon-Do School Amsterdam dient een
  goedgekeurd ITF Taekwon-Do pak (dobok) via onze school te worden aangeschaft: deze
  is onderdeel van het zogenaamde welkomstpakket. Tevens dienen voor Taekwon-Do
  goedgekeurde beschermers- uiterlijk binnen twee maanden na aanvang van het
  lidmaatschap – te worden aangeschaft. De set bestaat uit helm, voet- en
  handbeschermers, bitje en voor jongens/heren ook een tok. Zonder deze materialen kan
  er niet aan het lesonderdeel sparring worden deelgenomen.
 13. Het lidmaatschap van ITF Nederland wordt steeds voor één jaar aangegaan en kan niet
  tussentijds worden opgezegd. Bij opzegging van het lidmaatschap bij Taekwon-Do
  School Amsterdam regelt deze de uiteindelijke opzegging bij ITF Nederland.
 14. Er kan pas na toestemming van de instructeur aan een examen worden meegedaan.
  Andere voorwaarden zijn: up to date zijn met het betalen van de contributie, lidmaatschap
  van ITF Nederland, in het bezit van de officiële ITF dobok (Taekwon-Do uniform), tijdig
  betalen van de examenfactuur en een volledige set beschermers (zie ook punt 12).
 15. Er kan alleen aan wedstrijden worden meegedaan na toestemming van en in overleg met
  de hoofdinstructeur. De leerling die meedoet aan een wedstrijd dient op tijd aanwezig te
  zijn voor de meting en weging procedure. Zo niet, dan kan er niet meer aan de wedstrijd
  worden deelgenomen. Het reeds voldane wedstrijdgeld zal niet worden gerestitueerd.
 16. Taekwon-Do School Amsterdam staat tevens als goedgekeurde sportschool
  geregistreerd bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ouders met een stadspas kunnen in
  aanmerking komen voor een bijdrage van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Versie: maart 2024